Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

  Adiniz Soyadınız *

  E-POSTA ADRESİNİZ *

  Mesajınız

  KVKK Bilgilendirme Metni

  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

  İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında SNH İNŞAAT A.Ş. (“ŞİRKET”) yahut bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tarafından işlenen gerçek ve tüzel kişileri, kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılmasında uyulan kurallar ve kişilerin bu anlamda sahip oldukları haklarla ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

  Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni, web sitesine üye olunması ve/veya internet sitesinin kullanılması halinde Kullanıcılar’a ilişkin ne tür bilgilerin ŞİRKET tarafından alındığı, nasıl kullanıldığı ve korunduğunu açıklamaktadır. Gizlilik Politikasının amacı SNH İNŞAAT A.Ş. tarafından işletilmekte olan www.snh.com.tr internet sitesinin (“SİTE”) işletilmesi SİTE kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“VERİ SAHİBİ”) tarafından ŞİRKET ile paylaşılan veya ŞİRKET’in, VERİ SAHİBİ’nin SİTE’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektedir.  

  VERİ SAHİBİ işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 

  1.Kişisel Veri nedir? 

  KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Veri”) ifade eder. Bu aydınlatma metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. 

  2.Kişisel Verilerin İşlenmesi 

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale gelmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi“ olarak kabul edilmektedir. 

  3.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

  Toplanan Kişisel Veriler, SNH İNŞAAT A.Ş. ve/veya bağlı ortaklıları ve iştirakleri ile iş ilişkisi olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ŞİRKET’in güvenliğinin temini, iş ve ticari stratejilerin  belirlenmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ve uygulanması, yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, proje geliştirilmesi, verimliliğin ve kalite standartlarının arttırılması amacıyla KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. 

  Kişisel Veriler, iş ortaklarına, tedarikçilere, alt yüklenicilere hissedarlara iştiraklere, ŞİRKET’in çalıştığı avukatlık bürolarına, ŞİRKET içindeki birimlere, iş sağlığı ve güvenliği firmalarına, bankalara, yetkili servislere, üniversitelere, sigorta şirketlerine, yurt dışındaki iş ortaklarına, işçilerin yurt içinde veya yurt dışında başka bir şirkette çalışmak üzere görevlendirilmesi halinde görevlendirilen yurt içi veya yurt dışındaki şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK 8. ve 9. Maddelerde belirtilen şart ve amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

  4.Veri sahibi olarak KVKK‘nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir.

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini isteme,
  • Talep üzerine düzeltilen, silinen, yok edilen yahut anonim hale getirilen bilgilerin bu işlemlerinin eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için; Talep sahibinin, kimliğini tespit edici bilgiler ve kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamalar ile birlikte yazılı talebinin SNH İNŞAAT A.Ş.’nin Mustafa Kemal Mah. 2118.Cadde MAİDAN A Blok No.4A /161 06510 Çankaya/ANKARA adresine iletilmesi gerekmektedir. 


  Verilen adrese yazılı olarak gönderilecek taleplerin noter kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. İletilen başvuruların, Türkçe yapılması ve talebin tereddütsüzce anlaşılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belge ve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur. Bu kapsamda yapılacak başvurular en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Cevaplar SNH İNŞAAT A.Ş.’nin tercihine göre yazılı olarak talep sahibinin adresine herhangi bir posta türüyle yahut e-posta adresine gönderilebilir.

  İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni, SNH İNŞAAT A.Ş. ile yazılı olarak akdedilmiş olunan her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.